กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ลำดับสำรอง) ประจำปี ๒๕๖๑ ทราบดังนี้