การประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒, ๐๙๓๐ พล.อ.ต.ชากร  ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ. ประธานกรรมการขับเคลื่อน กพ.ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เพื่อดำเนินการการจัดการความรู้ของ กพ.ทอ.และการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.(KMS) ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทอ.เพื่อมุ่งสู่การเป็น กพ.ทอ.แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน