คณอก.ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ

พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกำลังพล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ. ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

 001002003004005