โครงการประชุมสัมมนาสร้างวิทยากรเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นาวาอากาศเอก วิษณุ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และให้โอวาทในโครงการประชุมสัมมนาสร้างวิทยากรเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตของ ทอ.ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสร้างกำลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการชั้นยศ น.อ.() ลงมาที่รับผิดชอบงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ และได้รับการสนับสนุนวิทยากร คุณคิรากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จว.กาญจนบุรี เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ระเบียงไม้ โฮมสเตย์ แอนด์ ฟาร์ม จว.กาญจนบุรี