โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นาวาอากาศเอก วิษณุ เนียมคำ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกัน มิให้กำลังพล ทอ.ทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการชั้นยศ  น.อ.() ลงมาที่รับผิดชอบงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านสวนแทงทวย จว.นครปฐม และชุมชนบ้านสำนักเย็น จว.กาญจนบุรี