การสัมมนาผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM Facilitator)

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม  จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (KM Facilitator) ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.เพื่อสนับสนุนบทบาทผู้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

001002003004005006007008009