โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑ ศป.ปส.กพ.ทอ.จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กพ.ทอ.ให้มีประสิทธิประจำปี ๖๒ มีผู้เข้าร่วมเป็น คณก.ศป.ปส.กพ.ทอ. จำนวน ๒๕ คน