โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการดูแลระบบในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

เมื่อ วันอังคารที่ ๖ พ.ย.๖๑ สำนักการปกครอง กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะการดูแลระบบในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ รวมถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จากส่วนราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และ หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช001002003006008010011