พิธีเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานเปิดการอบรมหัวหน้ากำลังพลก่อนออกหน่วย ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกำลังพล การบริหารจัดการกำลังพล สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลดีต่อการบริหารกำลังพลของกองทัพอากาศในอนาคต

2345