โครงการประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ประจำปี ๖๒ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ต.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. โดยมี ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ประจำปี ๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติของการดำเนินการการฝึกงานในหน้าที่ประจำปี ๖๒ รวมทั้งได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินการฯ ของ หน่วย และ หน.สายวิทยาการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการฝึกงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวของหน่วยและ หน.สายวิทยาการ และผู้ควบคุมการฝึกงานในหน้าที่ของ นขต.กพ.ทอ. ชั้นยศ ร.ต. - น.อ. จำนวน ๕๐ คน

1234