พิธีรับส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ.

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ และให้ พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

003001004005007010