ระเบียบ/คำสั่ง

 คำสั่ง กห.ที่ ๗๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๓๒/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๐๓/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
 คำสั่ง กห.๗๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ ปี ๒๕๕๘)
 คำสั่ง ทอ.๑๑๓๙/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๖๔/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
คำสั่ง กห.ที่ ๓๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง กห.ที่ ๔๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๒๓/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง กห.ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๗๘/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง กห.ที่ ๓๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง กห.ที่ ๓๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการลาออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี ๖๑
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๑๗/๖๑ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
 ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๘/๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คู่มือกำลังพลทหารอากาศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐
 คำสั่ง กห.ที่ ๖๙/๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๒๒๔/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๗๖/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง กห.ที่ ๑๒๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๖๕/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๖๔/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง กห.ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๐๖/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย นจอ.เป็น นร.ทุน ทอ.พ.ศ.๒๕๖๐
 คำสั่ง กห.ที่ ๘๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม. (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ)
 คำสั่ง กห.ที่ ๘๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม. (ชั้นนายพลอากาศ)
 คำสั่ง กห.ที่ ๘๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐
 ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์) แก้ไขครั้งที่ ๓
 คำสั่ง ทอ(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๓)
 คำสั่ง กห.ที่ ๕๙๐/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗/๖๐ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.
 ผนวก ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
 ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปล.กห.ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๙๒/๖๐ เรื่อง แต่งตั้งยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๙๑/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง กห.ที่ ๓๗๕/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง กห.ที่ ๓๖๓/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ประกาศ กห.พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ชั้นนายพลอากาศ) 
 ประกาศ กห.พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เกษียณก่อนกำหนดตามมติ ครม.ปี ๖๐ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๔๘/๖๐ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๘ ก.พ.๕๙
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๒/๖๐ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๔๙/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๖๗/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๕๙/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๔๑/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๑๒/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๗/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๒/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๖๖/๕๙ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนและแต่งตั้งยศทหาร กับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

ระเบียบ/คำสั่ง (เพิ่มเติม)